Informacja dla klientów o przetwarzaniu danych ( RODO )

 Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera
TURBO CAR Jerzy Migda, Łowicz, 99-400 , Poznańska 26/30,
REGON
8360011493 ,  NIP 8360011493 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, jako administrator danych osobowych.

Zakres informacji

 Wykorzystywanie danych osobowych („przetwarzanie”) odbywa się w odniesieniu do osób fizycznych będących: klientami, w tym potencjalnymi, wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów oraz innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur.
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Nami, mogącą polegać w szczególności na: dostarczaniu Klientom lub podmiotom współpracującym z Klientami Naszych produktów, współpracy przy sprzedaży i reklamie tych produktów, a także współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,  numery NIP, REGON, PESEL, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji, numer rachunku bankowego. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem
a Nami, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz Nami. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Nas. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. 

Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z Nami lub składają Państwo zamówienia na Nasze produkty, przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych Naszych interesów lub strony trzeciej. 

Cele i okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym  dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.

Środki zabezpieczające dane osobowe 

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych 

 Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Nas, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli posiadamy inną podstawę prawną.

Prawa przysługujące Klientom i korzystanie z nich 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Nas. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek
o ich sprostowanie. Ponadto, mają Państwo prawo do:

  1. a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy uzyskaliśmy taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
    b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
  2. c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
    w przypadkach określonych przepisami RODO;
  3. d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Naszych lub strony trzeciej;

Korzystanie z przysługujących Państwu praw 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość
e-mail na adres turbocar@poczta.onet.pl. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie. Istnieje również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 06.12.2018 roku
i może podlegać dalszym zmianom.